دلتنگی ها

دیوانـــه ام و خــــراب، دلتنگــــم

از دوری ات آفتــــــاب، دلتنگــــم

نوشیده و مسـت گشتــه و حالا

چون حال پس از شـراب، دلتنگم

ای روشنـــی ای امید، ای رویــا

ای لـــذت دیـــریـــــاب، دلتنگـــم

ای خنـــده ی تـو دلیـــل آرامــش

معنـــای خوشــی نــاب، دلتنگـم

دلتنگ تو ام که همچو خورشیدی

بـر زندگــــی ام بتـــــــاب، دلتنگم

/ 0 نظر / 32 بازدید