زندگی خوب است!

 

زندگی خوب است...
گاهی، ابرهای تیره هم، از آسمان
با نگاهی خشم آلوده،
برق و طوفان را به سوی ام گر می اندازند،
غرش هول آور رعد و
... بارش دیوانه ی باران،
هیچ باکم نیست،
هراسم نیست،
که روزی
گرچه گیرم دور،
روزی خوب،
می آید.
روشن و آرام،
گرم.
زندگی خوب است...
/ 1 نظر / 22 بازدید
m

به سویم آمدی چنان مرا در هم پیچیدی که فرصت دست وپا زدن را نیز از من گرفتی.به خودم میگویم:این نسیم خنک بر تنهایی عمیقم چه خوش نشسته است.