آخرین امید

زیبــــــــاترین رؤیــا، زیبــــــــاترین امیــــــد

شیرین تر از جان ای روشن تر از خورشید

 

ای مـــــاه عالم تاب، ای مهـــــر عالم گیر

عشق اساطیـــری، افســـانه ی جــــاوید

 

تنها به یک لبخند، خورشیـــــد چشمـانت

بر جسم بی روحم، انگار جـــــان بخشید

 

در آرزوهـــایــم، نقش تـــــو پیـــــــدا شد

در رهگذارم چون عطــــر خوش ات پیچید

 

ای از ازل پُر مهــــر، ای تا ابــــد دلـــــدار

آب حیـــــات ام بـاش، ای آخریـــن امیـــد

 

دوشنبه بیستم شهریور نود و یک

/ 0 نظر / 24 بازدید